ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА

blp-bg.com

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.Настоящият документ съдържа общи условия, съгласно които БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД /Дружеството/ чрез www.blp-bg.com предлага продажба и доставка на публикуваните на интернет страницата стоки.

2.Интернет магазина на  www.blp-bg.com е собственост на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД.

3.Използването на този сайт, се счита за съгласие с настоящите общи условия.

4.Тези условия обвързват всички потребители независимо дали са регистрирани или ползват съдържанието на страницата без регистрация.

5.Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД.

6.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични на склад.

7.След натискане на бутон "поръчай", потребителят се съгласява да закупи избраните от него стоки, намиращи се в неговата „количка“.

8.Договорът с потребител се счита за сключен след изпращане от страна на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД на потвърждение за поръчката на посочени от потребителя електронен адрес или телефонен номер.

9.При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката дружеството не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Дружеството не носи отговорност, ако потребителят е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.blp-bg.com

10./1/ БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.При липса на складова наличност от заявената стока дружеството в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или телефонен номер.

/2/В случай, че е направен превод по сметката на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД, потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

11.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

12.Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

 

ІІ.ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

13.Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

14.Цените, посочени на сайта www.blp-bg.comне включват транспортиране.

15.Плащането се извършва по един от следните начини:

 • чрез наложен платеж при получаване на стоката;
 • по банков път, след издаване от страна на дружеството на проформа фактура;

 

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

16.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД има право:

 • да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване.
 • да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани 
 • да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.blp-bg.com
 • по всяко време, без уведомяване на потребител, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД   да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

17.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД   се задължава:

 • след получаване на заявление от потребител, да му достави желаната стока или да информира потребителя за други обстоятелства, относно заявката му;
 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;
 • да достави заявената стока в уговорения с потребителя срок и начин;
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

18.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина,по който потребителите използват предоставяните услуги.

19.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

20.Потребителят има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.blp-bg.com.

21.Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

22.Потребителятноси пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява дружеството  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

23.Потребителят е длъжен:

 • да заплати цената на поръчката си, която е била актуална по време на заявката на желаната стока според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, както и начинът, по който желае стоката да му бъде доставена;
 • да заплати разходите по доставката според договорените с дружеството условия;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка в срок, указан допълнително от дружеството при потвърждаване на поръчката.

 

ДОСТАВКА

 

24.Доставката на поръчаните стоки е за сметка на потребителя и се извършва по заявен от него и потвърден от дружеството начин.

25. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят следва да заплати и всички митнически и др. такси, свързани с износа.

26.Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

27.Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката.

28.Веднага след предаване на стоката на куриер или друг доставчик, БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя.

29.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

30./1/ Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. В случай, че потребителя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

/2/ При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в ал.3, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

/3/ Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

31.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД дава на своите потребители с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти за съответните продукти.

32. Гаранцията отпада в случай на:

 • Повреди, причина за които е съхранение или неправилна експлоатация.
 • Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 • При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

33.Потребителят има право да върне закупената стока в рамките на СЕДЕМ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

 • опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;
 • върнатата стока е получена в офиса на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от потребителя. последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;
 • ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането;

34.Потребителят е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

35.Потребителят има право да получи само стойността на върната стока,такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

36.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако потребителят е предоставил неверни данни.

37.При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия, БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД може да използва личните данни на потребител единствено и само за целите, предвидени в договора.

38.Целите, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

39.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на потребителя;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

ОТГОВОРНОСТ

 

40.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които дружествотоне е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД

41.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.blp-bg.com.

42.БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД.

43.Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

 

ИЗМЕНЕНИЯ

 

44.Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД. БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД се задължава да уведоми потребителите за промените, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

45.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд, съобразно българското законодателство.

§1.За целите на настоящите Общи условия употребените думи и изрази ще се разбират по следния начин:

Под “потребител/и” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.blp-bg.com на своя компютър.

Под “поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

 

§2. Общите условия са приети на 15.03.2012 г.с решение на ОС на БУЛ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТС ООД.